'Bel-me-niet' bemoeilijkt collectantenwerving
Amsterdam
18 apr 2012
Dit blijkt uit VU-onderzoek naar de effecten van het register.
VFI heeft met belangstelling kennis genomen van de evaluatie van het Bel-me-niet-register, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Een van de onderdelen van deze evaluatie was het effect van het register op goede doelen. VFI heeft gelijktijdig door de Vrije Universiteit een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de werving van donateurs. De Stichting Collecteplan gaf opdracht voor een onderzoek naar de effecten van het Bel-me-niet-register op de collectantenwerving.

Zoeken naar nieuwe wegen
Gezien het enorme aantal inschrijvingen in het Bel-me-niet-register – inmiddels zo’n 7 miljoen telefoonnummers – kunnen we constateren dat het register in een grote maatschappelijke behoefte voorziet. Dit feit stelt ook goede doelen voor de uitdaging te zoeken naar nieuwe kanalen om steun te vragen van het publiek. Op goede doelen wordt in toenemende mate een beroep gedaan voor de oplossing van maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd wil de individuele donateur meer en meer zelf bepalen hoe hij dat beroep wil ondersteunen. Goede doelen zullen hiermee in hun fondsenwerving rekening moeten houden.

Effecten op collectantenwerving
Het Bel-me-niet-register heeft het voor een groot aantal goede doelen moeilijker gemaakt collectanten te werven en landelijk dekkende collectes te organiseren. Ook de opbrengsten van collectes zijn gedaald, gemiddeld met 4 %.
Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit naar de effecten van het Bel-me-niet-register op de werving van collectanten in Nederland. Het Bel-me-niet-register werd op 1 oktober 2009 ingevoerd met als doel irritatie over telemarketing te verminderen. Al is het lastig onomstotelijk aan te tonen, het is waarschijnlijk dat de invoering van het Bel-me-niet register heeft bijgedragen aan de daling van de opbrengsten uit collectes.
In 2010 leverde telefonische werving voor tweederde van de collecterende organisaties bovendien te weinig vrijwilligers op. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2009. De kosten van het telefonisch werven van collectanten zijn gestegen met minstens tien procent. Goede doelen zijn hierdoor intensiever collectanten gaan werven via andere kanalen, zoals via straatwerving, maatschappelijke stage en internet.

Effecten op donateurswerving
Het negatieve effect van het Bel-me-niet-register op de werving van donateurs lijkt mee te vallen, zo wijst het onderzoek uit. De kosten van telefonische werving zijn niet gestegen en de gemiddelde giften van nieuwe donateurs zijn op peil gebleven. Telefonische werving van nieuwe donateurs heeft al sinds 2009 steeds meer plaatsgemaakt voor methoden van werving, met name op straat en huis-aan-huis.

Aanbeveling
In het evaluatierapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan. VFI kan deze onderschrijven. Een van de aanbevelingen is ‘eerder en duidelijker in het inschrijfproces onderscheid te maken tussen enerzijds de deelblokkade voor Goede Doelen en anderzijds de deelblokkade voor de overige (commerciële) sectoren’. Op basis van de daling van inkomsten uit collecten doet het rapport verder de aanbeveling een ‘expliciete afweging’ te maken ‘voor de mogelijkheden voor telefonische werving van vrijwilligers op lokaal niveau’.

In de komende weken zal VFI zich beraden op de uitkomsten van de evaluatie en op de brief van de minister.