Persbericht Goede Doelen Rapport VFI
Amsterdam
26 sep 2011
Goede doelenorganisaties hebben in 2010 iets meer geld gekregen dan in het voorafgaande jaar. Dit blijkt uit het Goede Doelen Rapport 2011 van VFI.

Goede Doelen Rapport VFI: inkomsten goede doelen 2,4 miljard euro in 2010

• Inkomsten goede doelen in 2010 2,4 miljard euro
• Inkomsten uit sponsoring en collectes onder druk
• 11% minder inkomsten uit subsidies
• Organisaties besteden 2,5 procent meer aan het eigen doel dan in 2009
• Kosten van fondsenwerving gemiddeld 16 procent
• Salarissen van directeuren conform de beloningsregeling
• 12.000 medewerkers bij goede doelen, honderdduizenden vrijwilligers en collectanten

Goede doelenorganisaties hebben in 2010 iets meer geld gekregen dan in het voorafgaande jaar. De totale inkomsten bedroegen 2,4 miljard euro, een stijging van 3,1 procent.

Dit blijkt uit het Goede Doelen Rapport 2011 van VFI, brancheorganisatie van goede doelen. Bij VFI zijn 120 goede doelenorganisaties aangesloten, waarvan 88 aan het onderzoek hebben meegedaan. Het rapport is opgesteld na onderzoek door PWC.

De toename van de inkomsten in 2010 is voor een deel verklaarbaar door het enorme bedrag aan noodhulp voor Haïti en Pakistan. Bij grote goede doelenorganisaties namen de totale inkomsten licht toe (4 procent), terwijl bij middelgrote- (-1,3 procent) en kleine (-3,6 procent) organisaties sprake was van een kleine afname van de inkomsten. Opvallend is dat de inkomsten uit subsidie met 11 procent zijn afgenomen. Hiermee wordt het effect van de bezuinigingen door de overheid voor het eerst zichtbaar.

Uit de cijfers blijkt dat de inkomsten uit sponsoring flink zijn afgenomen. Dit lijkt een duidelijk gevolg van de economische crisis. Ook de collecteopbrengsten staan onder druk. Een mogelijke oorzaak hiervan zijn de problemen die organisaties ondervinden bij het werven van voldoende collectanten door de invoering van het Bel-me-niet register.

Gezamenlijk hebben de goede doelen in 2010 2,5 procent meer aan hun doelen besteed dan in 2009. De omvang van de bestedingen aan het goede doel van de organisatie ligt op gemiddeld 85 procent ten opzichte van de totale inkomsten. De rest van de inkomsten wordt besteed aan fondsenwerving en beheer en administratie. De doelen van de organisaties zijn zeer gevarieerd. Het grootste deel van het geld gaat naar directe hulp aan groepen en individuen. Organisaties in de categorie internationale hulp en welzijn spendeerden rond de 85 procent van hun budget aan directe hulp. Voor gezondheidsorganisaties was het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste bestedingscategorie, gevolgd door hulp en voorlichting. Natuurorganisaties investeerden zo’n 40 procent van het budget in de leefomgeving en besteedden veel geld aan voorlichting.

Tegenover de inkomsten uit fondsenwerving staan ook kosten van fondsenwerving. Deze kosten mogen volgens de regels van het Centraal Bureau Fondsenwerving niet hoger zijn dan gemiddeld 25 procent van de inkomsten over een periode van drie jaar. In 2010 bedroegen de kosten gemiddeld 16 procent van de inkomsten van fondsenwerving, ten opzichte van 17 procent in 2009.

Alle bij VFI aangesloten goede doelen volgen de in 2005 vastgestelde beloningsregeling voor directeuren. De beloningsregeling houdt rekening met de zwaarte van de functie (o.a. grootte en complexiteit van de organisatie). Het gemiddelde jaarsalaris van een directeur bedroeg in 2010 99.000 euro (omgerekend naar een 40-urige werkweek is dat 103.000 euro). Dat is ruim onder de maximumnorm van 158.000 euro die in de beloningsregeling van VFI is vastgelegd. Deze regeling is gebaseerd op de – door de commissie Wijffels opgestelde – Code Goed Bestuur voor goede doelen. Het maximumsalaris is afgeleid van het destijds voor rijksambtenaren geadviseerde maximum.

De beloningsregeling van VFI is overigens onlangs aangescherpt, waarbij onder meer de hoogte van de vertrekregeling is gemaximeerd. Ook is vastgelegd dat het Centraal Bureau Fondsenwerving toezicht gaat houden op de verantwoording van de beloningsregeling in de jaarverslagen. Op de website www.vfi.nl zijn de directeurssalarissen van de aangesloten goede doelen te vinden.
 
In 2010 telden de goede doelen ruim 12.000 medewerkers, van wie de helft in het aandachtsgebied welzijn & cultuur. Daarnaast zijn er enige honderdduizenden vrijwilligers en collectanten actief.